Şimdi Satın Al 444 30 05
ÖNCE GIDA TAKVİYESİNDE YÜKSEK STANDARTLAR
Gıda Takviyesi Üretiminde GMP Standartları Önemli!
Gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan saglıgını dogrudan etkileyen ürünler güvenilir kosullarda hazırlanmalıdır. .rünün üretimi, islenmesi, ambalajlanması için kullanılan yöntemlerin, tesislerin ve kontrollerin asgari gereklerini düzenleyen kurallar dizisidir. GMP standartları, sürdürülebilir kalite ve güvenilir ürün demektir.
Önce markalı ürünlerde; kullanılan bitkisel kaynaklı hammaddelerin temininde Iyi Tarım Uygulamaları (Good Agricultural Practices / GAP) standartları esas alınmaktadır.
Önce markalı ürünler; Iyi Laboratuvar Uygulamaları (Good Laboratory Practices / GLP) prensipleri ile çalısan laboratuvarlarda gelistirilmektedir.
Önce markalı ürünler; Iyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices / GMP) standartlarında üretilmektedir.
ISO 9001 KALİTE POLİTİKASI

Faaliyetlerimizi vizyon ve misyonumuzu destekleyecek şekilde yürütmek gayesi ile kuruluşumuzun benimsediği temel ilke ve hedefler;     

 • Kaliteyi en üst seviyede tutmak,
 • Paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım ile en iyi şekilde korumak,
 • Mevzuata, standartlara ve kuruluşumuz kalite yönetim sisteminin şartlarına uymak,
 • Çalışanlarımıza ve topluma değer veren anlayışımız doğrultusunda bilgi, eğitim, altyapı, sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamını temin etmek,
 • Paydaşlarımız ve içinde bulunduğumuz toplum ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak,
 • Tüm yönetim sistemlerinin şartlarına uyarak, periyodik gözden geçirmelerle etkinliğini sürekli iyileştirmek; performansı en üst seviyede tutmak,
 • Yeniliklere ve değişime açık, müşteri odaklı olmaya inanmış bir çalışan profili oluşturarak rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmektir.
ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tesislerimize uygun risk analizleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler, teknolojik gelişmelerin takibi ve kontrolü ile sürekli gelişmeyi sağlamak ve sektörde öncü olmak için benimsediğimiz temel ilke ve hedefler;

 • Yürürlükteki İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve üyesi olunan kuruluşların uygun şartlarına uymak,
 • Üretim hattı ve yerleşim planındaki değişiklikler ve yeniliklere bağlı olarak değişim sürecini canlı tutmak; gelişmeyi devam ettirmek üzere İş Sağlığı Güvenliği yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci ve gerekliliklerinin farkında olmasını sağlamak amacı ile eğitimler ve tatbikatlar düzenlemek ve kuruluşumuz politikasından haberdar olmalarını sağlanmak,
 • İSG ile ilgili planlamalar yapılırken çalışanlarımızın yanı sıra, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve etkilenebilecek ilgili tüm tarafları göz önünde bulundurarak farkındalığı sağlamak; tüm tarafların İSG mevzuatına ve kuruluşumuz özel şartlarına uymasını sağlamak,
 • İSG yönetimi ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Tüm tesislerimizde sıfır iş kazası hedefine ulaşmak,
 • Tüm kazaların önlenebilir ve her işin daima güvenli bir yolu olduğunu prensip edinmek,
 • Çalışanların maruz kalabilecekleri tehlikeleri her alanda azaltmaya çalışarak risk analizlerine bağlı olarak alınan önlemler sonucunda meslek hastalıklarının, işe bağlı yaralanmaların önüne geçmek; çalışma alanları içerisinde gerekli önlemleri almak ve sürekli iyileştirmektir.
ISO 14001 ÇEVRE POLİTİKASI

Çevresel etkileri azaltmak, çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek ve çevreye duyarlı ürünler sunmak amacı ile aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt ediyoruz:

 • Çevre ile ilgili mevzuat yükümlülüklerine ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Tesislerimizden kaynaklanan atıkların kaynağından azaltılması ve mümkün olduğunca yeniden kullanımı ve geri kazanılmasını sağlamak; lisanslı firma aracılığıyla çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlanmak,
 • Çevre ile ilgili riskleri değerlendirmek, bu risklerin azaltılması ve kabul edilebilir düzeye indirilmesini sağlamak,
 • Tesislerimizde ürün özelliklerini en iyi şekilde muhafaza edecek, geri dönüşümü kolay, ekolojik dengeye zararsız ve çevre ile daha uyumlu malzemelerle üretim yapmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek tesislerimizin verimliliğini en üst seviyede tutarak kayıpları azaltmak,
 • Doğal kaynaklarımızın bilinçli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve korumak,
 • Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini periyodik olarak izleyip kontrol altında tutmak,
 • Tüm paydaşlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin önlenmesi ilkelerini benimsemek,
 • Ölçülebilir hedef ve programlar oluşturarak çevre performansımızı sürekli arttırmak ve yeni oluşumlarda çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 • Tüm çalışanlarımız ile bu politikanın benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayarak çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmek.
ISO 22000 VE BRC FOOD GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Kaliteyi en üst seviyede tutmak; tüm paydaşların beklentilerini müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım ile en iyi şekilde korumak; sağlıklı ve güvenilir bir çalışma ortamı temin ederek yerel ve global piyasada tercih edilen sağlıklı, güvenilir ve çevreye duyarlı ürünler sunmak temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu ilke doğrultusunda, nitelikli personelimiz ile insan sağlığı, etik değerler, müşteri ve tüketici beklentilerine özen göstererek; tüm girdi ve proseslerde gıda güvenliği ile ilgili risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve kontrolünü sağlayarak; gıda savunmasına yönelik önleyici faaliyetleri alarak; standartlara ve mevzuata uygun, son teknoloji ile donatılmış hijyenik koşullarda güvenli ürün üretmek ve sunulan güvenilir ürün ile ulusal ve uluslararası alanda örnek kuruluş olma amaç edinilmiştir. Bu amaca ulaşmak için, takım ruhu ile çalışarak tüm çalışanlarımızı bu doğrultuda yönlendirmek ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda “Güvenli ve Kaliteli Gıdaya” ulaşmak iş ilkesi ve yaşam felsefesi olarak kabul edilmiştir. Tüm ilgili politika, ilke ve standartlara uyarak gıda güvenliğini ve tüm gerekliliklere uyumu temin ederiz.
ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

Temel ilkemiz müşteri ihtiyaç ve beklentilerini kalite yönetim sistemi, sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına uygun bir şekilde; sürekli, tam zamanında karşılayarak üstün müşteri deneyimini ve memnuniyetini sağlamaktır.

Müşteri odaklılık ilkesi doğrultusunda;

 • Objektiflik, gizlilik, şeffaflık ve sürekli iyileştirme prensiplerini temel almayı,
 • Müşteri memnuniyetsizliği durumunda kök neden analizi yaparak tekrarını önleyici faaliyetleri gerçekleştirmeyi ve mümkün olan en kısa sürede bilgi vererek müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Tarafımıza ulaşan geri bildirim ve şikayetleri, süreçlerimizi iyileştirmeye yönelik fırsatlara çevirmeyi,
 • Hedef ve programlarımızı gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın eğitimlerine devam etmeyi ve tüm çalışanlarımızın etkin müşteri memnuniyeti süreçlerine dahil olmasını sağlayarak kurum kültürü haline getirmeyi,
 • Müşteri memnuniyeti yönetim süreçlerimizde ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi standardına, yasal şartlara, sözleşmelerden gelen yükümlülüklere ve mevzuata uygun olarak davranmayı,
 • Bu kalite politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı, taahhüt ederiz.
ISO 50001 ENERJİ POLİTİKASI

Kuruluşumuzun tüm lokasyonlarında Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile;

 • Enerji ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere ve diğer şartlara uymayı,
 • Amaç ve hedefler doğrultusunda enerji performansını sürekli iyileştirmeyi ve gerekli olan tüm kaynak ve bilgiyi temin ederek faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
 • Enerji yönetim sistemini sürekli gözden geçirerek ve performans göstergeleri ile izleyerek dokümante etmeyi,
 • Tüm süreçlerimizde yeni teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Enerjiyi verimli kullanarak çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı ve ürün ve hizmet alımlarında enerji verimliliğine öncelik vermeyi,
 • Tüm paydaşlarımızın enerji verimliliği konusunda farkındalığını arttırmayı,
 • Bu kalite politikasının benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamayı, taahhüt ederiz.
TS OIC/SMIIC 1 HELAL GIDA POLİTİKASI

Yılları aşkın tecrübesi ile kendini sürekli geliştirmeyi ilke edinen Kuruluşumuz, son teknoloji ile donatılmış, helal üretim koşullarına sahip tesisleri ile;

 • Ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen,
 • İleri gıda standartları uygulamaları ile yönetilen,
 • Üretimin her aşamasından tüketiciye kadar uzanan süreçte gıda güvenliğini tam olarak gözeten,
 • Kaliteyi üstün tutan,
 • Müşteri ve tüketicilerin beklentilerini tam olarak karşılayan,
 • Güvenilirlik açısından en iyi imkanları sağlayan,
 • İç ve dış piyasada kabul görmüş sağlıklı, güvenilir, çevreye duyarlı, yasal yükümlülüklere ve helal standartlarına uyumlu, ürünler sunmayı taahhüt eder.
TS 13811 HİJYEN VE SANİTASYON POLİTİKASI

Kuruluşumuzun itibarı, ulusal ve uluslararası standartlarla desteklenen yüksek teknolojiye sahip üretim tesislerimizde kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde üretilen; üretimin her aşaması kontrol edilen; sağlıklı, güvenilir, hijyenik, mevzuata uygun, çevreye duyarlı ürünler sunarak, tüketici sadakatini ve değerlerimizi korumaya dayanmaktadır. Bu itibarımızı korumak için;

 • Mevzuat yükümlülüklerine, ilgili standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Uzun yılları aşkın tecrübe ile gıda, sağlık ve distribütörlük sektörlerinde dünya markası olmayı, ülkemize katma değer sağlamayı, yenilikler ile her zaman gelişmeyi, geliştirmeyi amaç edinmeyi,
 • Güvenilir ürünlere ulaşmak için İyi Hijyen Uygulamaları ile HACCP ilkelerine dayanan prosedürler uygulamayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Sorumluluk bilincine sahip, işini seven, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş ekip ruhuna sahip personel ile hammadde temininden müşteri ve tüketicilerimize ulaşana kadar tüm aşamalarda hijyen ve sanitasyon ile ilgili ortam analizlerini yaparak uygun yöntemleri belirlemeyi,
 • Tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı ve toplumda sağlık bilincini geliştirmeye katkı sağlamayı,
 • Paydaşlarımızın sağlık, can güvenliği ve iş güvenliklerini sağlamak adına tüm riskleri en alt seviyelere indirerek; hijyen ve sanitasyon yönetim sistemini sürekli geliştirmeyi, taahhüt ederiz.
Şimdi Önce ile zaman sizin
istediğiniz hızda ilerleyebilir.

ÖNCE 'YİKEŞFET

Vücudun vitamin ve mineral seviyesini dengede tutabilmek, vücudun kendi üretemediği ve ihtiyacı olan esansiyel yağ asitlerini temin edebilmek ve aynı zamanda kişisel bakım ürünleri ile güzel ve bakımlı görünmek Önce ile artık daha kolay.

TÜMÜNÜ OKU